algemene voorwaarden

1. Begrippenlijst 1.1 Klant: de afnemer van de goederen en diensten van studioplay®. 1.2 Aanleverspecificaties: dit zijn specificaties die een drukker kan meegeven waaraan het ontwerp moet voldoen om te zorgen dat het op een juiste manier gedrukt wordt. Aanleverspecificaties die een drukker kan vragen zijn bijvoorbeeld afloop, snijtekens, kleuren in CMYK, etc. 1.3 Drukker: een externe partij die het ontwerp op papier kan zetten. 1.4 Drukwerkbestand: het bestand dat je bij de drukker aanlevert om te zorgen dat het ontwerp op drukwerk geschikt materiaal komt. 1.5 Drukwerkklaar: het bestand is drukwerk klaar als de klant akkoord gegeven heeft op het bestand en is opgemaakt volgens de aanleverspecificaties.

2. Overeenkomst, offerte en bevestiging 2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten van studioplay®. 2.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant schriftelijk toestemming geeft op de vooraf gestuurde offerte. Hiermee gaat de klant een betalingsverplichting aan. 2.3 Wanneer de klant geen gebruik wenst te maken van de offerte ontvangt studioplay® graag een afwijzing van de offerte. 2.4 Offertes zijn vrijblijvend en tot 30 dagen geldig na uitgifte tenzij anders aangegeven door studioplay®. 2.5 Offertes zijn onderhevig aan verandering als verandering van geoffreerde werkzaamheden plaatsvindt. 2.5.1 Dit geldt niet enkel voor het voortraject, ook wanneer studioplay® al bezig is met de opdracht kan de reeds uitgegeven offerte veranderen door veranderingen van werkzaamheden. 2.5.2 Onder veranderingen wordt verstaan: de veranderende vraag van de klant en de impact die deze wijziging met zich meebrengt. 2.6 Prijzen zijn exclusief BTW.

3. Uitvoering en verantwoordelijkheid 3.1 studioplay® heeft richting de klant een inspanningsverplichting om de opdracht zorgvuldig uit te voeren en te werken naar een voor de klant bruikbaar resultaat. 3.2 Vooraf bespreken studioplay® en de klant een planning van oplevering. 3.3 Wanneer de opdracht als gevolg van overmacht niet op tijd aankomt bij de klant is studioplay® niet aansprakelijk voor de gevolgen en kosten die daaruit voortvloeien. 3.3.1 Voorbeelden van overmacht zijn een internetstoring of vertraging in uitlevering van fysieke eindresultaat door derden. 3.3.2 studioplay® zal in geval van vertraging als gevolg van overmacht alles in werking stellen om alsnog aan de afspraak met de klant te voldoen. 3.4 De klant is verantwoordelijk voor het vooraf aanleveren van de juiste aanleverspecificaties. 3.5 De klant is verantwoordelijk voor het op tijd aanleveren van benodigde materialen en informatie om de opdracht uit te kunnen voeren. 3.6 studioplay® is niet verantwoordelijk voor de vertraging die de opdracht oploopt wanneer de klant niet tijdig en/of incomplete input aanlevert. 3.7 De offertes van studioplay® zijn altijd excl. drukwerk. Echter kan studioplay®, op verzoek van de klant, hier ondersteuning in bieden tegen een vooraf afgesproken tarief. 3.8 studioplay® geeft advies af op basis van ervaring, maar is niet verantwoordelijk voor de gevolgen in de zin van: 3.8.1 Kleuren die anders uitpakken dan verwacht. 3.8.2 Papier of ander drukwerk materiaal wat niet is zoals verwacht.3.9 studioplay® is verantwoordelijk voor het correct en drukwerk klaar aanleveren van de bestanden.3.10 studioplay® is niet verantwoordelijk voor een incorrect drukwerkbestand wanneer studioplay® vooraf niet de juiste aanleverspecificaties ontvangen heeft. studioplay® zal echter alles in werking stellen tegen een vooraf afgesproken tarief om alsnog het juiste bestand aan te leveren.3.11 Is het bestand niet correct door nalatigheid van studioplay® dan zal studioplay® kosteloos zorgen dat het bestand alsnog goed aangeleverd wordt.3.12 In geval van 3.10 en 3.11 zal studioplay® zelf contact opnemen met de door klant gekozen externe partij om de snelheid te bevorderen en hieruit voortvloeiende extra kosten zo laag mogelijk te houden.

4. Eigendoms- en auteursrechten 4.1 Alle onderdelen, rechten en eindresultaten van de opdracht blijven, tenzij anders afgesproken, in eigendom van Studioplay®. Hieronder valt: 4.1.1 Ontwerpen 4.1.2 Schetsen 4.1.3 Werktekeningen 4.1.4 Illustraties 4.1.5 Elektronische bestanden, etc. 4.2 Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming om het ontwerp van de opdracht te kopiëren, na te maken of anderszins te gebruiken dan afgesproken. 4.2.1 Hieronder vallen wijzigingen, verminkingen of aantasting van het voorlopige of definitieve ontwerp. 4.2.2 De auteursrechten van het ontwerp blijven ten alle tijden eigendom van Studioplay® tenzij anders schriftelijk afgesproken. 4.2.3 Het ontwerp mag niet meer gebruikt worden als de klant de betalingsverplichtingen niet nakomt of de opdracht voortijdig beëindigt volgens clausule 7 Annulering. 4.2.4 Als deze regels overtreden worden heeft studioplay® recht op een vergoeding van de klant wegens inbreuk op rechten van het totale factuurbedrag. 4.3 studioplay® heeft het recht om ontwerpen te gebruiken voor eigen publiciteit en promotie, tenzij anders overeengekomen met de klant.

5. Prijzen en aanbiedingen 5.1 Per opdracht ontvangt de klant een totaalofferte incl. twee correctierondes en excl. drukwerk tenzij anders vermeld in de aanbieding. 5.2 Extra correcties zullen onder begeleiding na-calculatie doorberekend worden tegen het vooraf afgesproken uurtarief excl. 21% BTW. 5.3 Aanbiedingen en kortingen zijn enkel overeengekomen wanneer dit door studioplay® schriftelijk bevestigd is in de offerte.

6. Betalingscondities 6.1 Facturatie vindt plaats na levering van het ontwerp tenzij anders afgesproken. 6.1.1 Wanneer het totale offerte bedrag boven de € 10.000 uitkomt, brengt studioplay® een voorschot van 50% van de totale offerte in rekening na accordering van de offerte. De overige 50% van de offerte wordt achteraf gefactureerd na oplevering, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 6.2 Vanaf de factuurdatum geldt een betalingstermijn van veertien dagen, tenzij anders overeengekomen. 6.3 Indien er niet binnen veertien dagen na factuurdatum te betalen, zal studioplay® een herinnering sturen. 6.4 Indien de klant verzuimd binnen veertien dagen na de herinnering te betalen, ontvangt de klant een nieuwe factuur met een administratie toeslag van 08% over het totale bedrag excl. 21% BTW + € 90,00 excl. 21% BTW. 6.5 Indien studioplay® 07 werkdagen na oplevering van de eerste, de tweede of definitieve versie niets verneemt van de klant, tenzij vooraf besproken, gaat studioplay® er van uit dat het ontwerp is goed gekeurd. studioplay® zal hierna het definitieve bestand opleveren en de factuur opmaken.

7. Annulering 7.1 Annulering van de overeenkomst kan enkel schriftelijk worden bevestigd. 7.2 Indien de opdracht door de klant wordt geannuleerd, is de klant verplicht de tot dan toe gemaakte kosten, tevens urenvergoeding voor het tot dan toe gedane werk te vergoeden. 7.2.1 Tevens wordt een extra bedrag van € 90,00 excl. 21% BTW in rekening gebracht voor de administratieve werkzaamheden die uit de annulering volgen. 7.2.2 Op de annulering gelden dezelfde betalingstermijnen als normaal.

8. Aansprakelijkheid 8.1 Studioplay® zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor: 8.1.1 Fouten of tekortkomingen in het materiaal wat door de klant wordt aangeleverd. 8.1.2 Fouten, tekortkomingen of misverstanden ten aanzien van de uitvoering van de werkzaamheden denk aan het niet tijdig of niet aanleveren van alle gegevens en materialen. 8.1.3 Fouten of tekortkomingen van door de klant ingeschakelde derden. 8.1.4 Fouten in offertes of overschrijdingen van prijsopgaven van externe partijen. 8.1.5 Fouten of tekortkomingen in het ontwerp of de tekst/gegevens wanneer de klant in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren, ongeacht of de klant hier gebruik van heeft gemaakt. 8.1.6 Indirecte fouten die voortkomen uit het leveren van het ontwerp. 8.1.7 Geleverde producten, denk aan drukwerk, van externe partijen. 8.2 Indien studioplay® toch aansprakelijk wordt gesteld, is de aansprakelijkheid van studioplay® nooit hoger dan het factuurbedrag incl. 21% BTW van de betreffende opdracht.